tytuł projektu:

„Aktywni na rynku pracy – żłobek samorządowy w gminie Pilawa”

Inwestycję obejmującą rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków przedszkola i biblioteki zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pilawie, na działce stanowiącej własność Gminy Pilawa nr ew. 1085/1, realizujemy z kilku źródeł wsparcia, tj.:

  1. Maluch+, realizowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Umowa zawarta w dniu 3 czerwca 2021r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Pilawa, na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki w zakresie określonym w Programie MALUCH+ oraz ogłoszeniu konkursowym. Dofinansowanie wynosi: 1 980 000 zł.
  2. W ramach RPOWM 2014-2020, Projekt pn. „Aktywni na rynku pracy – żłobek samorządowy w gminie Pilawa” – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPOWM na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 16 czerwca 2021r. Wysokość dofinansowania: 2 115 827,84 zł, głównie na wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania miejsc opieki.
  3. Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie”. Umowa zawarta w dniu 16 listopada 2021r. Wysokość dofinansowania: 3 799 740,50 zł.